TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1320/GSQL-GQ1
V/v xác nhận thanh khoản tờ khai tạm nhập tái xuất hàng TPĐL

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP. Hà Nội;
- Cục Hải quan TP. Hải Phòng;
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 17/12/2013, Cục Xuất nhập khẩu- Bộ Công Thương có công văn số 612/XNK-TMQT về việc thu hồi mã số tạm nhập táixuất thực phẩm đông lạnh của doanh nghiệp. Theo đó, Cục Xuất nhập khẩu đề nghịTổng cục Hải quan xác nhận về lượng hàng hóa thực phẩm đông lạnh của Công ty Cổphần Xuất nhập khẩu tổng hợp Quang Minh đã tạm nhập về, còn tồn đọng chưa táixuất ra khỏi Việt Nam. Để có cơ sở trả lời Cục Xuất nhập khẩu, Cục Giám sátquản lý đề nghị các đơn vị có tên trên thực hiện rà soát, thống kê báo cáo vềtất cả các tờ khai tạm nhập hàng thực phẩm đông lạnh chưa thanh khoản của cáccông ty nêu trên.

Báo cáo đề nghị gửi về Cục Giám sátquản lý trong ngày 25/12/2013, file mềm gửi vào địa chỉ thư điện tử [email protected](công văn số 612/XNK-TMQT có gửi kèm).

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GQ1 (2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải