BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1320/TCT-CS
V/v trích dự phòng nợ khó đòi

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10073/CT-TTrl-N3 ngày29/12/2009 của Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị hướng dẫn về trích dựphòng nợ phải thu khó đòi đối với trường hợp của Công ty cổ phần Khí hoá lỏngMiền Nam. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Tiết b, Điểm 1.4, Phần B, Thông tư số 126/2004/TT-BTCngày 24/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 187/2004/NĐ-CPngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phầnquy định :

"b. Số dự phòng nợ phải thu khó đòi dùng để bù đắp nợphải thu không có khả năng thu hồi, phần còn lại hoàn nhập vào kết quả kinhdoanh".

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty kinh doanh khíhoá lỏng Miền Nam (đơn vị trước khi thực hiện cổ phần hoá) là đơn vi hạch toánphụ thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, khi thực hiện xác định giá trị doanhnghiệp để thực hiện cổ phần hoá, Công ty phải thực hiện kết chuyến khoản dựphòng nợ khó đòi đã trích về Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để hạch toán tăng lãitheo Điểm 2.B, Mục I, Biên bản công tác quyết toán cổ phần hoá của Công ty Khíhoá lỏng Miền Nam và theo quy định tại Quyết định số 2107/QĐ-BCT ngày03/04/2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương là đúng quy định.

Sau khi cổ phần hoá, Công ty Cổ phần khí hoá lỏng Miền Namvẫn tiếp tục phải theo dõi khoản công nợ phải thu khó đòi và khoản công nợ nàynếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC ngày27/02/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dựphòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ khó đòi vàbảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp thì Công ty cổphần Khí hoá lỏng Miền Nam được tiếp tục trích dự phòng nợ phải thu khó đòitheo quy định.

Đề nghị Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, đối chiếucác khoản công nợ phải thu khó đòi của đơn vị và hướng dẫn đơn vị trích lập dựphòng theo đúng quy định tại Thông tư số 13/2006/TT-BTC nêu trên của Bộ Tàichính

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế Thành phố Hồ Chí Minh đượcbiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (TCT);
- Lưu: VT, CS (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương