TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1321/CT-TTHT
V/v: Quyết toán thuế TNCN năm 2011

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH GERMANISCHER LLOYD INDUSTRIAL SERVICES VIỆT NAMĐịa chỉ: 77 Hoàng Văn Thái, Q. 7
Mã số thuế: 3500818494

Trả lời văn thư ngày 18/01/2012 của Công ty về quyếttoán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2011, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 củaBộ Tài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;

- Căn cứ Thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 củaBộ Tài Chính hướng dẫn thi hành Luật quản lý thuế;

- Căn cứ tiết 3.2, 3.3, điểm 3, mục V, công văn 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng Cục Thuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCNnăm 2011:

“Trường hợp thay đổi đơn vị làm việctrong năm thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý đơn vị chi trả cuối cùng”.

Trường hợp cá nhân chỉ códuy nhất một nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một tổ chức trả thunhập trong năm 2011 thì có thể uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổchức, cá nhân trả thu nhập. Cá nhân uỷ quyền quyết toán thông qua tổ chức trảthu nhập phải nộp cho tổ chức trả thu nhập các loại giấy tờ sau:

-Giấy uỷ quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu 04-2/TNCN ban hành kèmtheo Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 của Bộ Tài chính.

-Các hoá đơn chứng từ chứng minh các khoản giảm trừ như: chứng từ đóng góp từthiện, nhân đạo khuyến học. Chứng từ đóng góp các khoản bảo hiểm bắt buộc theoquy định (cá nhân tự đóng)...”.

Trường hợp của Công ty trong năm 2011, từ tháng 1 đếntháng 3 có trụ sở hoạt động tại Vũng Tàu, kê khai nộp thuế TNCN tại Cục Thuếtỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, từ tháng 4 đến hết tháng 12/2011 thay đổi địa điểm kinhdoanh về TP.HCM, kê khai nộp thuế TNCN tại Cục Thuế TP.HCM, khi quyết toán thuếTNCN năm 2011 thì đối với các cá nhân làm việc tại Công ty nếu chỉ có duy nhấtmột nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công tại Công ty trong năm 2011 có thểủy quyền cho Công ty quyết toán thay tại Cục Thuế TP.HCM.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theođúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bảnnày./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2.
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
160 - 10121/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga