BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1321 TCT/NV5
V/v Miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty TNHH Nippon Engineering

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 788/CT-ĐTNN ngày 22/1/2003 của Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị hướng dẫn thời gian miễn giảm thuế thu nhập của Công ty TNHH Nippon Engineering, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5, Điều 48 Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam đã quy định rõ: “Thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp được tính liên tục kể từ năm đầu tiên của kinh doanh có lãi”

Do vậy, căn cứ Nghị định 24/2000/NĐ-CP nêu trên và quy định tại Điều 4 Giấy phép số 1741/GP ngày 18/11/1996 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và quy định tại Giấy phép số 1741 A/GP-BKH-HCM ngày 2/12/1999 của UBND thành phố Hồ Chí Minh thì trường hợp nếu năm 1997, Công ty bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh và đã được Cục thuế xác định Công ty có lãi thì năm 1997 sẽ được xác định là năm đầu tiên Công ty có lãi và thời hạn miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty TNHH Nippon Engineering theo quy định tại Giấy phép số 1741A/GP-BKH-HCM ngày 2/12/1999 được tính liên tục kể từ năm 1997.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Công ty TNHH Nippon Engineering thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến