BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1321 TCT/NV5
V/v thuế TNDN

Hà Nội, ngày 07 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Văn phòng Baker McKenzie tại Việt Nam

Trả lời thư đề ngày 20/2/2002 của Văn phòng Baker McKenzie tại Việt Nam về vấn đề thuế thu nhập cá nhân đối với lãi về thực hiện quyền mua cổ phiếu, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/200/TT-BTC ngày 17/1/2002 của Bộ Tài chính và công văn số 267/VPCP-KTTH ngày 16/1/2001 của Văn Phòng Chính Phủ, trường hợp Công ty PepsiCo, Inc thực hiện chương trình cấp quyền chọn mua cổ phiếu phù hợp với quy định của Ngân hàng Nhà nước nêu tại công văn số 824/CV-QLNH ngày 30/12/2002 thì các khoản lãi về thực hiện quyền mua cổ phiếu các cá nhân nhận được không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tổng cục Thuế thông báo để Văn phòng Baker & McKenzie tại Việt Nam biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến