BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1322/TCHQ-KTTT
V/v báo cáo mặt hàng kính màu

ngày 31 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Để có cơ sở trình Bộ sửa đổi, bổ sung mức thu chênh lệch giá đối với mặt hàng kính xây dựng (và giải quyết một số thắc mắc của Cục Hải quan địa phương). Vụ kiểm tra thu thuế Xuất nhập khẩu yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố báo cáo gấp tình hình nhập khẩu mặt hàng kính xây dựng các loại đối với các chỉ tiêu sau: Số lượng, màu sắc, kích cỡ. Thời điểm từ năm 2002 đến nay.

Yêu cầu báo cáo gửi trước ngày 4/4/2003

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn