TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1322/TCT-TNCN
V/v: Xác định tỷ giá áp dụng cho QT thuế TNCN

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi:

Văn phòng đại diện công ty DYNAPAC tại Hà Nội
Địa chỉ: Phòng 506, TUNG SHING SQUARE, Số 2, Ngô Quyền, Hà Nội

Trả lời công văn số 0406/CV ngày 04/4/2006 của VPĐD Công ty Dynapac tại Hà Nội về việc xác định tỷ giá áp dụng cho việc quyết toán thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao (Thuế TNCN) năm 2005. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 8, Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao, thì: “Các khoản thu nhập bằng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại thời điểm phát sinh thu nhập bằng ngoại tệ để tính thu nhập chịu thuế”.

Như vậy, trường hợp ông Kenji Shimazu đến Việt Nam từ ngày 21/10/2005 thì căn cứ tỷ giá ngoại tệ bình quân từng tháng trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố vào các tháng: 10, 11, 12 của năm 2005 để quy đổi thu nhập từng tháng ra đồng Việt Nam sau đó cá nhân tổng hợp thu nhập để quyết toán thuế năm.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Thương mại Hà Nội (Tổ thuế)
- Lưu: VT, TNCN

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc