BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1323/BCT-XNK
V/v C/O Mẫu S không ghi giá FOB

Hà Nội, ngày 18 tháng 2 năm 2009

Kính gửi: Bộ Tài chính

Trả lời công văn số 681/TCHQ-GSQL ngày 11 tháng 2 năm 2009của Bộ Tài chính về việc xử lý C/O Mẫu S không ghi giá FOB, Bộ Công Thương có ýkiến như sau:

1. Thống nhất với hướng xử lý của Bộ Tài chính về việc khôngtruy thu thuế đối với những Tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký trước ngày cóhiệu lực của Quyết định số 013/2007/QĐ-BCT ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Bộtrưởng Bộ Công Thương về Quy tắc xuất xứ và Thủ tục thực hiện Quy tắc xuất xứcho bản thoả thuận giữa Bộ Công Thương nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia.

2. Đối với những Tờ khai hải quan nhập khẩu đã đăng ký từngày có hiệu lực của Quyết định số 013/2007/QĐ-BCT :

- Những C/O Mẫu S không ghi trị giá FOB nhưng vẫn còn hiệulực: thương nhân nhập khẩu cần đề nghị Tổ chức cấp C/O của Vương quốcCam-pu-chia bổ sung trị giá FOB lên C/O Mẫu S hoặc cấp lại C/O Mẫu S mới.

- Những C/O Mẫu S đã hết hiệu lực: trước tình hình khó khăncủa doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay, Bộ Công Thương cho rằng có thể cânnhắc việc không truy thu thuế đối với những lô hàng có những C/O này. Tuynhiên, do việc không ghi trị giá FOB trên C/O Mẫu S không đúng theo Quyết địnhsố 013/2007/QĐ-BCT nên Bộ Tài chính nên cân nhắc việc báo cáo Thủ tướng Chínhphủ cho ý kiến chỉ đạo.

Trong quá trình triển khai thực hiện các quy định về xuất xứhàng hoá, Bộ Công Thương trân trọng đề nghị quý Bộ xem xét tổ chức các chươngtrình hướng dẫn nghiệp vụ cho các Cục hải quan địa phương để thực hiện thốngnhất theo quy định. Bộ Công Thương sẵn sàng phối hợp khi được yêu cầu./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên