TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/CT-TTHT
V/v chi phí được trừ

TP. Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Côngty TNHH Dịch vụ chuổi cung ứng DHL Việt Nam
Đ/chỉ: Tòa nhà E-town 3, 364 Cộng Hòa, P.13, Quận Tân Bình, TP.HCM
MST: 0302587881

Trả lời văn bản số 01- 2014/NAC-CV ngày05/02/2015 của Công ty về chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thunhập doanh nghiệp (TNDN), Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN:

+ Tại Khoản 1 Điều 6 quy định điều kiện xác địnhcác khoản chi được trừ:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiệnsau:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đếnhoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháptheo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịchvụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khithanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thựchiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

…”.

+ Tại Khoản 2.36 Điều 6 quy định các khoản chikhông được trừ bao gồm:

“Các khoản tiền phạt về vi phạm hành chính baogồm: vi phạm luật giao thông, vi phạm chế độ đăng ký kinh doanh, vi phạm chế độkế toán thống kê, vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả tiền chậm nộp thuế theoquy định của Luật Quản lý thuế và các khoản phạt về vi phạm hành chính kháctheo quy định của pháp luật”.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty ký hợpđồng làm dịch vụ cho thuê kho, vận chuyển hàng hóa từ kho đến kho và lưu trữ,phân phối hàng hóa cho khách hàng. Theo thỏa thuận hợp đồng Công ty có tráchnhiệm bồi thường hàng hư hỏng trong quá trình vận chuyển, lưu trữ kể từ khihàng hóa được giao cho Công ty thì khi phát sinh bồi thường, hai bên lập biênbản xác định giá trị hàng hóa tổn thất, số tiền bồi thường, Công ty lập phiếuchi và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiệntheo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại vănbản này.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT số 2;
- P.PC;
- Lưu (HC, TTHT).
237-6243/15-Phong

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga