BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/LĐTBXH-KHTC
V/v: Bổ sung biểu mẫu báo cáo hoàn tạm ứng vốn viện trợ không hoàn lại.

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2011

Kính gửi: Các đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ.

Ngày 15/4/2011 Bộ Tài chính có côngvăn số 4895/BTC-QLN ban hành bổ sung biểu mẫu hướng dẫn thanh toán tạm ứngnguồn vốn viện trợ bằng tiền. Bộ thông báo để các đơn vị biết, thực hiện theoquy định tại công văn trên (các đơn vị lấy văn bản nêu trên từ địa chỉhttp//www.molisa.gov.vnmục văn bản pháp luật).

Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, đơn vị phản ánh về Bộ (Vụ Kế hoạch - Tài chính) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Trung tâm Thông tin (đăng trang Web của Bộ);
- Lưu: VT, Vụ KHTC.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH
Chu Quang Cường