BỘ TÀI CHÍNHTỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1323/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Star Steel
(Đ/c:
Số 164 Chùa Hàng, Phường Hồ Nam, Quận Lê Chân, TP. Hải Phòng)

Trả lời công văn số 28/2020/CV-SS ngày 28/12/2020 và công văn số 21/2021/CV-SS ngày 11/01/2021 của Công ty TNHH Star Steel (Công ty) về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 05/2017/NĐ-CP ngày 16/01/2017 của Chính phủ, Quyết định số 1651/QĐ-CVHHTTH ngày 25/12/2020 của Cảng vụ Hàng hải Thừa Thiên Huế và công văn số 07/XGN-TNMT ngày 21/01/2021 của Sở Tài nguyên và môi trường (Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế), đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan nơi dự kiến thực hiện thủ tục hải quan để được hướng dẫn thủ tục nhập khẩu đối với tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta theo quy định.

2. Điều kiện và thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần:

2.1. Về điều kiện đăng ký tờ khai hải quan một lần:

Thực hiện theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Theo đó, người khai hải quan thường xuyên nhập khẩu một mặt hàng nhất định, trong một thời gian nhất định của cùng một hợp đồng mua bán hàng hóa với cùng một người mua, người bán, qua cùng cửa khu được đăng ký tờ khai hải quan một lần trong thời hạn không quá 01 năm. Tờ khai hải quan một lần không còn giá trị làm thủ tục hải quan khi có sự thay đi về chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu.

2.2. Về thủ tục nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần:

Việc xác định tên hàng, khối lượng, trị giá tài sản thu hồi từ việc trục vớt, thanh thải tàu chìm Jakarta để khai báo hải quan thực hiện thông qua Chứng thư giám định do đơn vị giám định độc lập thực hiện cùng với sự tham gia của đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Chân Mây, đại diện Viện Công nghiệp tàu thủy Việt Nam, đại diện khoa đóng tàu Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Theo đó:

Trường hợp thông qua Chứng thư giám định xác định đồng nhất là phế liệu thép thì Công ty được thực hiện thủ tục nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần đối với khối lượng phế liệu thép thu được nếu đáp ứng điều kiện theo quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa nhập khẩu đăng ký tờ khai một lần thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 93 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính. Chính sách quản lý, chính sách thuế thực hiện theo quy định hiện hành đối với mặt hàng phế liệu.

>> Xem thêm:  Quy định mới năm 2022 về thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?

Trường hợp thông qua Chứng thư giám định xác định có thêm mặt hàng khác ngoài phế liệu thép thì đề nghị Công ty mở tờ khai riêng đối với số lượng hàng hóa khác thu được. Chính sách quản lý, chính sách thuế thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành đối với mặt hàng này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Mai Xuân Thành;
- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
Âu Anh Tuấn