TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1323/TCHQ-KTTT
V/v: Thời hạn ân hạn thuế

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006

Kính gửi:

- Cục hải quan thành phố Hồ Chí Minh
- Công ty PROCTER&GAMBLE Việt Nam LTD
Tầng 6, tòa án nhà DIAMOND PLAZA, 34 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

Trả lời công văn số 23032006 HQ ngày 23/3/2006 của Công ty Procter&Gamble Việt Nam Ltd về việc xử lý thời hạn ân hạn thuế nhập khẩu các lô hàng nhập kinh doanh và nhập nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu của Công ty. Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty thì ngày 3/8/2005, Công ty có mở tờ khai số 15797/NK /SXXK/ĐT tại Cục Hải thành phố Hồ Chí Minh để nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng do biến động của thị trường nên Công ty không xuất khẩu thành phẩm được và chuyển sang loại hình nhập kinh doanh. Công ty đã đóng đủ số tiền thuế, tiền phạt chậm nộp của tờ khai trên.

Để tạo điều kiện cho Công ty trong việc hoạt động sản xuất và kinh doanh, yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hồ sơ gốc, các chứng từ nộp tiền của lô hàng trên, nếu đúng như trình bày của Công ty thì đồng ý cho phép Công ty được hoạt động thủ tục XNK bình thường và điều chỉnh lại thời hạn ân hạn thuế các lô hàng nhập kinh doanh lên 30 ngày điều kiện Công ty không nợ thuế quá hạn các lô hàng khác và đáp ứng đầy đủ các điều kiện tại điểm 2 phần A Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan thông báo Công ty Procter&Gamble Việt Nam Ltd và Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VT (2), Vụ KTTT (5)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An