TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1323/TCT-PCCS
V/v: Thuế suất thuế GTGT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 427/CT-DN2 ngày 20/03/2006 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về thuế suất thuế GTGT đối với một số hoạt động kinh doanh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động bốc, xúc, vận chuyển lớp đất đá trên bề mặt để khai thác tài nguyên, áp dụng mức thuế suất thuế GTGT 10% như đối với hoạt động xây dựng, theo quy định tại điểm 3.14 và 3.27, Mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.

2. Theo quy định tại điểm 2.21, điểm 3.14 và điểm 3.27, mục II, phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: Sản phẩm cơ khí áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%; hoạt động xây dựng, lắp đặt áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

Trong trường hợp này, căn cứ vào hợp đồng kinh tế giữa hai bên, bên bán sản phẩm cơ khí, đồng thời thực hiện lắp đặt xây dựng theo phương thức tính trọn gói trong giá bán hàng hóa, không phân biệt giá bán sản phẩm cơ khí và giá dịch vụ lắp đặt, thì áp dụng thuế suất theo mặt hàng bán ra (thuế suất thuế GTGT 5%).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương