BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1324 /BXD-KTXD
V/v hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

Hà Ni, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kínhgi: Ban qun lý dự án công trình giao thông - S Giao thông vậntitnh Ngh An

BXây dng nhn đượcvănbản s313/TT.QLDA-DA2ngày 19/5/2015 của Ban qun lý d án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh Ngh An đ ngh hưng dẫn điu chỉnh giá hp đồng xây dng i thu xây lắp s 08: Km0-Km29 đưng giao tng ni QL1A - huyn Nghĩa Đàn - th xã Thái Hòa. Sau khinghiên cứu, B Xây dng có ý kiến như sau:

Việc điu chỉnh giá hp đng thực hiện theo ni dung hp đng đã ký kếtnhưng không được trái với quy đnh của h mời thu và quy đnh ca pháp luậtáp dụng cho hp đồng.

Tại Điều 29 Chương XI - Điều kiện c th của hợp đồng trong H sơ mờithầu gửi kèm theo văn bn s 313/TT.QLDA-DA2 ngày 19/5/2015 quy đnh: "giáhpđồng đưc điu chỉnhtrongtrưnghợp giá nhiên liu,vttư,thiết bnêutrong hp đồng có biến động lớn, ảnh hưng trc tiếp tới việc thc hin hp đồnghoc khi Nhà nưc thay đi các chính sách liên quan thì phảibáo cáo Ngưi có thm quyn xem xét, quyết đnh".

Theo quy định trên ca H mời thầu thì hình thc hp đồng là hp đồngtheođơn giá điều chnh. Đi với trường hợpnêutại văn bns313/TT.QLDA-DA2 ngày 19/5/2015, trong quá trình thi công có sự sai khác v đa chất so với hồ sơ thiết kế đưc phê duyệt dẫn đến thay đổi v trí bãi đ đất thi, thay đi v trí mđấtkhai thác do thiếu ngun đất đp; làm ảnh hưng đến đơn giá đất đp và đơn giá côngtácđ đất thải trong hp đồng; trêncơs được sự chấp thunca cpquyết định đầu tư, các bên lập ph lc hp đồng đ áp dụng. Ch đu tư thực hin điều chỉnh giá hp đng do thay đi vị trí đ thi, v trí khai thác đất đp là phù hp với quy định.

Phương pháp điu chnh giá hợp đng theo các ni dung đã tha thuận trong hp đồng phù hp với quy định ca pháp lut.

Ban qun lý d án công trình giao thông - Sở Giao thông vận tải tỉnh NghAn căn c hưng dẫn trên tổ chức thực hin./.


Nơi nhn:
- Như trên
- L
ưu VT, V KTXD (G).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh