BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1324/LĐTBXH-BHLĐ
V/v xác nhận các chức danh công việc thuộc nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm ngành Điện

Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Tổng công ty Điện lực Việt Nam

Trả lời công văn số 1620/CV-EVN-LĐTL ngày 25 tháng 04 năm 2003 của Tổng công ty Điện lực Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Xác nhận các chức danh công việc sau thuộc nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm đã ban hành, cụ thể là:

1. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Vận hành lò nhà máy nhiệt điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Trưởng lò kíp nhà máy;

- Trưởng khối lò máy;

- Lò trưởng;

- Lò phó;

- Vận hành dưới lò (khử bụi tĩnh điện).

2. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Vận hành thiết bị phụ tuốc bin nhà máy điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại IV theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Máy trưởng (lái máy chính);

- Vận hành các thiết bị trên gian máy (trực phụ tuốc bin ³110MW);

- Vận hành các thiết bị dưới gian máy (kiểm soát viên gian máy);

- Vận hành máy bơm nước sản xuất và cứu hoả;

- Vận hành máy khử khí.

3. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “thí nghiệm hoá nhà máy điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Phân tích (hoá nghiệm);

- Lấy mẫu than, phân tích than;

- Phân tích khí;

- Phân tích nước;

- Phân tích dầu.

4. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Vận hành máy vận hành điện trong nhà máy điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Trưởng ca;

- Trưởng kíp;

- Trực chính trung tâm (bảng điện trung tâm);

- Trực chính khối (bảng điện trung tâm khối lò máy);

- Trực phụ trung tâm (bảng điện trung tâm);

- Trợ thủ khối (kiểm soát viên gian máy phát);

- Trực điện phân;

- Trực tự dùng 6/0.4 KV (trực trạm biến áp S<50MVA);

- Trực tự dùng nhiên liệu (trực trạm biến áp S<50MVA);

- Trực nén khí OPY;

- Vận hàn máy Diesel.

5. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Sửa chữa kiểm nhiệt nhà máy nhiệt điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Sửa chữa thiết bị đo nhiệt độ.

- Sửa chữa thiết bị van-bảo vệ.

- Sửa chữa thiết bị áp lực.

- Sửa chữa thiết bị tự động.

6. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Thí nghiệm thiết bị điện, thí nghiệm điện áp cao” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Thí nghiệm rơ le tự động.

- Thí nghiệm đo lường điện.

- Thí nghiệm nhị thứ.

7. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Sửa chữa, bảo ôn lò nhà máy nhiệt điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Sửa chữa bản thể lò;

- Sửa chữa van ống;

- Sửa chữa thiết bị thải xỉ.

8. Các chức danh công việc sau đây thuộc nghề “Sửa chữa thiết bị thủy lực, sửa chữa thiết bị chính máy, điện nhà máy điện” (điều kiện hoạt động thuộc loại V theo Quyết định số 1453/LĐTT-BLĐTBXHXH-QĐ ngày 13/10/1995):

- Sửa chữa các thiết bị chính tuốc bin.

- Sửa chữa bơm cấp nước gian máy nhà máy điện (bơm máy).

Đề nghị Tổng công ty Điện lực Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thành viên quan tâm để đảm bảo các chế độ, chính sách cho người lao động./.

T.L BỘ TRƯỞNG
BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
PHÓ VỤ TRƯỞNG VỤ BẢO HỘ LAO ĐỘNG
Vũ Như Văn