BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1324/TCHQ-GSQL
V/v thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Malaysia

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Theo thư thông báo của ban thư ký ASEAN đề ngày 21/1/2009 vàthư của Malaysia đính chính về thời điểm hiệu lực chữ ký, Tổng cục Hải quan saogửi danh sách mẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O mẫu D củaMalaysia: bản bổ sung, 1 trang, thời điểm hiệu lực: 1/8/2008).

Tổng cục thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđể thực hiện./.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn

MALAYSIA

MINISTRY OF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY MALAYSIA
BLOK 10. KOMPLEKSKErAJAAN JALAN DUTA 50622 KUALA LUMPUr
Telefon: (603) - 6203 3022
Faks: (603) - 6201 2337. 6203 1303 Web Site:hhtp://www.miti.gov.my

Fail Tuan:
Fail Kami: BPA(S)0.3:2:7
Tarikh: 21 January 2009

Mr. Tran Dong Phuong
Director
ASEAN Secretariat
70-A, Jalan Sisingamangaraja, Jakarta 12110
Tel: (6221) 726 2991 ext. 308
Fax: (6221) 7398234

Dear Sir,

SPECIMEN SIGNATURES AND OFFICIAL SEALS FOR THE CERTIFICATEOF ORIGIN FORM D, FORM E AND FORM AK

Please find attached the updated specimen signatures andofficial seals from Ministry of International Trade and Industry, Malaysiaauthorised to sign the Certificate of Origin Form D, Form E and Form AK underthe CEPT-AFTA, ACFTA and AKFTA respectively.

2. ASEAN Secretariat's cooperation in transmitting thesespecimen signatures and official seals to all Member countries is highlyappreciated.

Thank you,

(ABDUL AZiZ mohAMAD SHARKAWi)
ASEAN Economic Cooperation
For Secretary General
Ministry of International Trade and Industry
MALAYSIA

GOVERNMENTOF MALAYSIA

MINISTRYOF INTERNATIONAL TRADE AND INDUSTRY

Specimen Signatures, Initial ofOfficial and Specimen Official Seals Authorized to Certify the Certificate ofOrigin Form D for the Common Effective Preferential Tariff (CEPT)

Country: Malaysia

Issuing Authority: Ministry Of International Trade andIndustry (MiTi)

Block 10, Jalan Duta, 50622 Kuala Lumpur MALAYSIA.

Phone No: 603 - 6203 3022

Fax No: 603 - 6201 3012 / 603 - 6201 3351

Công văn 1324/TCHQ-GSQL thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Malaysia