BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1324/TCT-KK
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2010

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1124/CT-TTHT ngày12/02/2010 kèm theo hồ sơ của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh về việc khấu trừ,hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) của Công ty TNHH vận tải hàng hóa TM Bảo Anh.Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 4 Mục I Phần D Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày10/12/2003. Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 5/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành LuậtThuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giátrị gia tăng;

Căn cứ điểm 2 Mục VII Phần C, điểm 9 Mục I, điểm 2.3 Mục IIPhần G, điểm 2.1 Mục I Phần II Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của BộTài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thihành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ điểm 6 Mục I Phần B Thông tư số 128/2008/TT-BTC ngày24/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thu và quản lý các khoản thu ngân sáchnhà nước qua Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ điểm 3 Mục II (A) Phần hai Quyết định số 1458/QĐ-TCTngày 14/10/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về việc ban hành Quy trìnhhoàn thuế, thì:

Trường hợp Công ty TNHH vận tải hàng hóa TM Bảo Anh đề nghịhoàn thuế GTGT kỳ từ tháng 4/2002 đến tháng 11/2008 theo trường hợp giải thể,cơ quan thuế đã kiểm tra quyết toán thuế tại trụ sở người nộp thuế đối với Côngty TNHH vận tải hàng hóa TM Bảo Anh (Công ty) xác định Công ty có số thuế GTGTcòn được khấu trừ đồng thời Công ty có nghĩa vụ phải nộp tiền truy thu thuếGTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp và tiền phạt, để Công ty được bù trừ giữa sốthuế GTGT còn được khấu trừ với số tiền thuế truy thu và tiền phạt thì Công typhải thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế theo quy định. Công ty phải lậpGiấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN trong đó ghi rõ nội dung phần đề nghị bùtrừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thu nơi hoàn trả đó xem xét giải quyết. Căncứ số thuế Công ty được hoàn, số thuế còn nợ, cơ quan thuế lập Lệnh hoàn trảkiêm bù trừ NSNN gửi Kho bạc Nhà nước đồng cấp nơi trực tiếp hoàn trả thuế đểthực hiện bù trừ số thuế được hoàn và số thuế phải nộp.

Trường hợp trong hồ sơ hoàn thuế đã có xác nhận của cơ quannhà nước có thẩm quyền hoặc kết quả quyết toán thuế của CQT có ghi rõ số thuếnộp thừa; qua phân tích hồ sơ, CQT đã xác định số thuế đủ điều kiện được hoànthì thực hiện đối chiếu nợ thuế của NNT đến thời điểm đề nghị hoàn thuế và thựchiện ngay các công việc đề xuất hoàn thuế.

Đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn Công tyTNHH vận tải hàng hóa TM Bảo Anh thực hiện thủ tục hoàn thuế, bù trừ thuế theođúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC (BTC) ;
- Vụ PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến