BỘ TƯ PHÁP

-----------------

Số: 1325/BTP-CNTT

V/v: xây dựng Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan giai đoạn 2011-2015.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2010

Kính gửi:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ;

- Giám đốc các Sở Tư pháp;

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Cục Công nghệ thông tin Bộ Tư pháp đã có các Công văn:

- Công văn số 57/CNTT-VP ngày 26/03/2010 gửi Giám đốc các Sở Tư pháp về việc đề xuất xây dựng và triển khai các phần mềm, cơ sở dữ liệu dùng chung đối với các Sở Tư pháp cũng như giải pháp, hỗ trợ, hướng dẫn của Bộ trong việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Sở;

- Công văn số 58/CNTT-VP ngày 26/3/2010 gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc cung cấp số liệu theo Mẫu Phiếu thu thập số liệu về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị phục vụ cho xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ, ngành giai đoạn 2011-2015 (Kế hoạch);

- Công văn số 74/CNTT-VP ngày21/4/2010 gửi Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc bổ sung thêm các số liệu về hiện trạng và nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của các Chi cục trong mẫu Phiếu khảo sát.

Hiện nay, Cục Công nghệ thông tin mới nhận được Kế hoạch của phần lớn các đơn vị (16/26 đơn vị thuộc Bộ, 38/63 các Sở Tư pháp và 42/63 các Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW). Một số Cục Thi hành án dân sự chưa tổng hợp hết số liệu của các Chi cục trực thuộc.

Để phục vụ cho việc xây dựng dự thảo Kế hoạch được đầy đủ, phù hợp cũng như phát triển công nghệ thông tin trong toàn ngành được thống nhất và đồng bộ, Bộ đề nghị:

- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ cung cấp số liệu theo mẫu phiếu đã gửi.

- Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc TW bổ sung số liệu của tất cả các Chi Cục trực thuộc;

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

- Giám đốc Sở Tư pháp thực hiện đề xuất nhu cầu trong việc triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở. (Gửi kèm theo Danh sách các đơn vị chưa thực hiện).

Và khẩn trương gửi văn bản và gửi qua thư điện tử về Cục Công nghệ thông tin trước ngày 18/5/2010 theo địa chỉ sau:

- 60 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội.

- Điện thoại: 04.38231138

- Thư điện tử: [email protected].gov.vn

Sau ngày 18/5/2010, các đơn vị nêu trên không thực hiện yêu cầu trên, để ảnh hưởng đến kết quả tổng hợp chung của Bộ, Thủ trưởng các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Bộ.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ trưởng (để b/c);

- Lưu: VT, Cục CNTT.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

(Đã ký)

Đinh Trung Tụng

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?