BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/BXD-KTXD
V/v: chi phí khảo sát xây dựng phục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng.

Hà Nội, ngày 17 tháng 6 năm 2015

Kính gửi:Công ty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng

BộXây dựng đã nhận văn bản số 183/DCCD-KH ngày 7/5/2015 của Công ty TNHH MTV Tưvấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng về chi phí khảo sát xây dựngphục vụ công tác tư vấn đầu tư xây dựng. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1.Trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư, chủ đầu tư thuê các đơn vị tư vấn thực hiệncác công việc khảo sát xây dựng phục vụ việc lập dự án đầu tư thì chi phí chocông tác khảo sát xây dựng được xác định bằng cách lập dự toán theo quy định vàkhông thuộc chi phí lập dự án đầu tư xây dựng công trình hướng dẫn tại Quyếtđịnh số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mứcchi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.

2.Mỗi giai đoạn đầu tư xây dựng công trình có yêu cầu về nội dung nhiệm vụ khảosát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng khác nhau. Tuy nhiên các giai đoạnkhảo sát sau phải tận dụng hồ sơ khảo sát đã có. Khảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500phục vụ thiết kế kỹ thuật có nội dung nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuậtkhảo sát xây dựng khác với công tác khảo sát đo đạc bản đồ tỷ lệ 1/2000 phục vụlập quy hoạch và lập dự án như nêu tại văn bản số 183/DCCD-KH do vậy chi phíkhảo sát đo đạc tỷ lệ 1/500 được tính chi phí riêng.

Côngty TNHH MTV Tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng – Bộ Quốc phòng căn cứ ý kiếnnêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh