TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/GSQL-TH
V/v đóng ghép hàng hóa của các tờ khai xuất khẩu vào chung một container tại nhà máy

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2013

Kính gửi:

Công ty TNHH Maersk Việt Nam
Địa chỉ: Số 28 Phùng Khắc Khoan, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1212//2013 ngày12/12/2013 của Công ty TNHH Maersk Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc đóng ghép tờkhai hải quan hàng hóa xuất khẩu cho các cảng dỡ hàng khác nhau vào chungcontainer đóng hàng tại nhà máy, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cụcHải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 51 Thông tư 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì việc đóng ghép hàng hóa đểxuất khẩu đi các nước khác được thực hiện tại địa điểm thu gom hàng lẻ (CFS).Nhà máy của Công ty không phải là địa điểm thu gom hàng lẻ được Tổng cục Hảiquan Quyết định thành lập, do đó không được thực hiện đóng ghép hàng hóa tạinhà máy để làm thủ tục xuất khẩu đi các nước khác.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan -Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TH (2b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha