BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1325/TCHQ-GSQL
V/v Thông báo mẫu dấu, chữ ký C/O của Lào

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thànhphố

Theo Công hàm số 3362/DIMEX của Bộ Công Thương Lào gửi đếnT1/2009 thông báo mẫu dấu và chữ ký C/O, Tổng cục Hải quan sao gửi danh sáchmẫu dấu và chữ ký của người có thẩm quyền cấp C/O của Lào (bản đầy đủ, 25trang, thời điểm hiệu lực: xem chi tiết trong thông báo.

Tổng cục thông báo tới các Cục Hải quan các tỉnh, thành phốđể thực hiện./.

TUQ.TỔNG CỤC TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ GIÁM SÁT QUẢN LÝ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Âu Anh Tuấn