BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TCHQ-GSQL
V/v Vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty cổ phần Ford Thăng Long.
(Đ/c: 105 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội)

Trả lời công văn số 886/TLF ngày12/01/2012 của Công ty (theo đề nghị của Bộ Công Thương tại công văn số 751/BCT-XNK ngày 07/02/2012) liên quan đến vướng mắc C/O mẫu D, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

1. Đối với C/O mẫu D số tham chiếuID2011-0072508 ngày 07/7/2011 cấp cho lô hàng nhập khẩu thuộc tờ khai hải quansố 12240 ngày 23/6/2011:

Căn cứ quy định tại Điều 23 Phụ lục7 Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương, trường hợp nêutại công văn của Công ty thuộc vào giao dịch mua bán trung gian, hóa đơn do bênthứ ba phát hành.

Theo quy định tại điểm 14 Phụ lục 9Thông tư số 21/2010/TT-BCT đối với trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hànhthì trên C/O phải tích vào ô “Third party invoicing” tại ô số 13, đồng thời ghitên và nước của công ty phát hành hóa đơn đó tại ô số 7.

Qua kiểm tra hồ sơ gửi kèm thấyrằng ô số 7 của C/O nêu trên đã thể hiện tên công ty phát hành hóa đơn bên thứba nhưng thiếu thông tin nước của công ty đó. Tuy nhiên, xét thấy thông tin nàyđã được thể hiện rõ tại các chứng từ như hợp đồng, hóa đơn,… đồng thời cácthông tin khác trên C/O đầy đủ và phù hợp với bộ hồ sơ. Do đó, việc thiếu thôngtin tại ô số 7 trong trường hợp cụ thể này được xét là sai sót nhỏ để chấp nhậnC/O.

2. Đối với việc nhập khẩu xe cứuthương từ ngày 01/01/2012, Công ty sẽ được xem xét áp dụng thuế suất ATIGA khiđáp ứng các điều kiện tại Điều 2 Thông tư số 161/2011/TT-BTC ngày 17/11/2011của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hải quan trả lời để Côngty biết và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được xemxét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP. Hải Phòng (để thực hiện);
- Vụ XNK - Bộ Công Thương (để phối hợp);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh