THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Lồng ghép việc xây dựng chương trình khoa học và công nghệ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban Dân tộc.

Xét đề nghị của Bộ Khoa học và Công nghệ tại công văn số 2341/BKHCN-CNN ngày 30 tháng 6 năm 2014, ý kiến củaỦy banDân tộc tại công văn số 676/UBDT-KHTC ngày 21 tháng 7 năm 2014 về việc lồng ghép xây dựng chương trình khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:
- Đồng ý lồng ghép việc xây dựng “Đề án ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nâng cao giá trị sản phẩm các ngành sản xuất, chế biến nông, lâm sản” theo Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ với việcxây dựng “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi” giai đoạn tới với tên gọi “Chương trình hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi và vùng dân tộc thiểu số”.
- Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc, các Bộ, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả 15 năm thực hiện Chương trình “Hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi”, làm cơ sở xác định mục tiêu, nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng Chương trình nói trên; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trong quý III năm 2015./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, CT, NN&PTNT;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTN, KTTH, TKBT, TH;
- Lưu: VT, KGVX (3).
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng