TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1325/TXNK-CST
V/v báo cáo hồ sơ

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2012

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk;
- Công ty CP thủy điện Trung Nam.
(Số 7a/80 Thái Thành, phường 14, Quận 10, TP Hồ Chí Minh).

Trả lời công văn số 789/HQĐL-NV ngày 17/10/2012 củaCục Hải quan tỉnh Đắk Lắk về việc miễn thuế nhập khẩu đối với dự án Nhà máythủy điện Đồng Nai 2, Cục Thuế xuất nhập khẩu - Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Để có cơ sở giải quyết về thuế nhập khẩu đối với dựán đầu tư xây dựng Nhà máy Thủy điện Đồng Nai 2, đề nghị Cục Hải quan tỉnh ĐắkLắk phối hợp với Công ty CP thủy điện Trung Nam thực hiện thống kê cụ thể sốnguyên, vật liệu đã nhập khẩu; số nguyên, vật liệu thực tế đã sử dụng cho dựán; số thuế đã nộp… xác định số thuế phải hoàn lại cho doanh nghiệp (nếu có);các tài liệu, hồ sơ có liên quan và đề xuất phương án giải quyết về Tổng cụcHải quan (Cục Thuế xuất nhập khẩu) xem xét.

Cục Thuế xuất nhập khẩu thông báo để Cục Hải quantỉnh Đắk Lắk; Công ty CP thủy điện Trung Nam biết và phối hợp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CST (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang