BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1326/BNN-LN
Về hướng dẫn lập thủ tục phê duyệt, cấp phép khai thác, tận thu gỗ

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố.

Quy chế khai thác gỗ và lâm sảnkhác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN ngày 07 tháng 7 năm 2005của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ( sau đây viết tắt là Quyết định số40/2005/QĐ-BNN ) được ban hành trước thời điểm Quyết định số 186/2006/QĐ-TTgngày 14 tháng 8 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quảnlý rừng ( sau đây viết tắt là Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ) có hiệu lực thihành nên có một số điểm không còn phù hợp. Để đảm bảo tính hợp pháp, tính thốngnhất của văn bản trong hệ thống pháp luật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xây dựng quy chế để thay thế cho Quy chếkhai thác gỗ và lâm sản khác ban hành kèm theo Quyết định số 40/2005/QĐ-BNN

Do việc chỉnh sửa Quyết định số40/2005/QĐ-BNN có liên quan đến nhiều nội dung, nên trước mắt Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề nghị các địa phương, đơn vị thực hiện một số thủ tục vềkhai thác chính rừng tự nhiên, khai thác tận dụng, tận thu gỗ, khai thác rừngtrồng theo đúng quy định tại Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg ngày 14/8/2006 củaThủ tướng Chính phủ, để thay thế cho những quy định trong Quyết định số40/2005/QĐ-BNN không còn phù hợp, cụ thể như sau:

1. Thẩm quyền cho phép khai thácchính gỗ rừng tự nhiên (Theo quy định tại tiết b khoản 3 Điều 39 Quyết định số186/2006/QĐ-TTg )

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh mở rừngkhai thác và giao kế hoạch khai thác cho chủ rừng là tổ chức và cho Uỷ ban nhândân cấp huyện theo kế hoạch của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao chođịa phương.

Ủy ban nhân dân cấp huyện giaokế hoạch khai thác cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.

2. Về khai thác tận dụng, tậnthu gỗ trong rừng sản xuất (Theo quy định tại tiết a, b khoản 4 Điều 39 Quyếtđịnh số 186/2006/QĐ-TTg )

Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn phê duyệt hồ sơ thiết kế và cấp phép khai thác tận dụng, tận thu gỗcho chủ rừng là tổ chức. Uỷ ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phéphoặc ủy quyền cho phòng chức năng thuộc huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khaithác tận dụng, tận thu gỗ cho chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dâncư thôn.

3. Về thẩm quyền cho phép khaithác rừng trồng sản xuất bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước (Theo quy định tạitiết a khoản 2 Điều 40 Quyết định số 186/2006/QĐ-TTg )

- Những khu rừng mà chủ rừng làtổ chức: Nếu là tổ chức của tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép, nếu là tổchức thuộc Bộ do Bộ chủ quản cho phép.

- Những khu rừng mà chủ rừng làhộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn, do Ủy ban nhân dân cấp huyện chophép.

Trong quá trình thực hiện, nếucó vướng mắc các địa phương báo cáo về Bộ để có hướng chỉ đạo kịp thời.

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉđạo thực hiện.

Nơi nhận :
- Như trên;
- Sở NN&PTNT ;
- Chi cục LN, KL;
- Lưu VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hứa Đức Nhị