BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

Số: 1326/BTC-CST
V/v thực hiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC

Hà Nội, ngày 4 tháng 02 năm 2009

Kínhgửi: Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Trong quá trình triển khai thựchiện Thông tư số 03/2009/TT-BTC ngày 13/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thựchiện giảm, gia hạn nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/ 2008 của Chính phủ về những giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xãhội, Bộ Tài chính nhận được kiến nghị từ một số đơn vị về phạm vi áp dụng vàthời hiệu của Thông tư này. Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Về đối tượng áp dụng:

Doanh nghiệp nhỏ và vừa đượcgiảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 03/2009/TT-BTC bao gồm cả các tổ chức:hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưnghạch toán độc lập; đơn vị thành viên hạch toán độc lập có tư cách pháp nhân củatập đoàn kinh tế, tổng công ty nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại Thông tưsố 03/2009/TT-BTC .

Tiêu chí hướng dẫn tại Mục IThông tư số 03/2009/TT-BTC được xác định cho trụ sở chính và các đơn vị trựcthuộc của doanh nghiệp nhưng hạch toán phụ thuộc, khai nộp thuế TNDN tập trungtại trụ sở chính như nhà máy, phân xưởng, cửa hàng, văn phòng,... nếu có.

2. Về thu nhập làm căn cứ tínhsố thuế TNDN được giảm:

Điểm a khoản 1 Mục III Nghịquyết số 30/2008/NQ-CP quy định “Giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phảinộp của quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009đối với thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ vàvừa”. Căn cứ quy định trên, khoản 1 Mục II Thông tư số 03/2008/NQ-CP quy định“Doanh nghiệp nhỏ và vừa được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộpcủa quý IV năm 2008 và số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2009”,bao gồm số thuế TNDN phải nộp tính trên tổng thu nhập từ các hoạt động củadoanh nghiệp nhỏ và vừa, kể cả thu nhập chuyển quyền sử dụng đất, thu nhập từchuyển nhượng bất động sản và thu nhập khác.

3. Về thời hiệu thi hành:

Thông tư số 03/2009/TT-BTC hướngdẫn điều kiện, quy trình, thủ tục để thực hiện chính sách giảm, gia hạn nộpthuế thu nhập doanh nghiệp theo Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP ngày 11/12/2008 củaChính phủ. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đáp ứng điều kiện hướng dẫn tại Thông tưsố 03/2008/TT-BTC được giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quýIV năm 2008 theo đúng Nghị quyết số 30/2008/NQ-CP

Cục thuế các địa phương khẩntrương thông báo và hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
(để báo cáo);
- Trang tin điện tử Chính phủ;
- NSNN, TCT, PC;
- Cục THTKTC (để đăng trên
Trang tin điện tử Bộ Tài chính);
- Lưu: VT, CST.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn