TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1326/CT –TTHT
V/v lập hóa đơn

TP. Hồ Chí Minh , ngày 03 tháng 02 năm 2015

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Ánh DươngViệt Nam
Địa chỉ: Số 648 Nguyễn Trãi, P.11, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh
MST 0302035520

Trả lời văn bản ngày 10/12/2014 của Côngty về việc lập hóa đơn, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 39/2014/TT-BTCngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứngdịch vụ,

Về nguyên tắc, khi lập hóa đơn GTGTtại dòng “Tổng cộng tiền thanh toán” sau số tiền (bằng số) phải ghi đơn vị tiềntệ, trường hợp đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam thì ghi: đồng, hoặc đ hoặc VNĐ.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biếtđể thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã đượctrích dẫn tại văn bản này.

Nơi Nhận :
- Như trên;
- P.KT4;
- P.PC;
- Lưu (VT, TTHT).
4347-323180/15 ATK

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga