BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1326/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc hàng hoá quá cảnh đi Campuchia

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2009

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 651/HQHCM-NV ngày 02/3/2009 của Cục Hảiquan TP Hồ Chí Minh về việc ghi tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến nhưsau:

Ô tô là một loại phương tiện vận tải, tại điểm 3.II Danh mụchàng hoá cấm xuất khẩu, nhập khẩu của Chính phủ Hoàng gia Campuchia (bản dịchkhông chính thức của Bộ Công Thương Việt Nam).

Như vậy, xe ô tô đã qua sử dụng nếu không thuộc loại xe taylái bên phải thì không thuộc Danh mục nêu trên./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc