TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1326/TCT-ĐTNN
V/v: Thuế đối với nhà thầu nước ngoài

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2006

Kính gửi: Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế

Ngày 10/3/2006, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 323/2005/CV-PKT ngày 26/12/2005 của công ty cổ phần tiến bộ quốc tế về vấn đề thuế đối với nhà thầu nước ngoài. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Căn cứ theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/1/2005 của Bộ Tài chính và công văn số 1108/TCT-ĐTNN ngày 29/3/2006 của Tổng cục Thuế thì “Trường hợp các tổ chức, cá nhân nước ngoài có thu nhập từ dịch vụ được cung cấp và tiêu dùng ngoài Việt Nam thì không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam”

Như vậy, trường hợp các Công ty nước ngoài thực hiện dịch vụ quản lý người lao động tại nước ngoài và thu phí dịch vụ sau khi người lao động nhận được lương hàng tháng tại nước ngoài và chuyển về Việt Nam trả cho Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế thì các công ty nước ngoài không thuộc đối tượng nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại thông số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty cổ phần tiến bộ quốc tế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Vụ Chính sách thuế;
- Cục thuế TP. Hà Nội;
- Lưu VT, Ban ĐTNN (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến