BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13262/BTC-CST
V/v thuế TTĐB đối với xe ôtô chuyên dụng nhập khẩu.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

Kính gửi: Cục Quản lý trang bị Kỹ thuậtvà Trang cấp
(Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Công an)

BộTài chính nhận được công văn số 1263/H44 -P6 ngày 14/7/2015 củaCục Quản lý trang bị Kỹ thuật và Trang cp (Tng cục Hậu cn - Kỹ thuật, BộCông an) đề nghị hướng dẫn về chínhsách thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) đốivới xe ô tô chống đạn tác chiến cho lực lượng cảnh sát đặcnhiệm. Về vấn đềnày, sau khi có ý kiến tham gia củaBộ Công an tại công văn số 1993/BCA-TCIV ngày 11/9/2015, Bộ Tài chính có ý kiếnnhư sau:

Tại khoản 5, Điều 3, Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày05/01/2012 củaBộ Tài chính hướng dẫn thihành Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày16/3/2009 và Nghị định số 113/2011/NĐ-CP ngày 08/12/2011 của Chính phsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghịđịnh số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế TTĐB quy định đốitượng không chịu thuế TTĐB như sau: Đi với xe ô tô quy định tại khoản 4 Điều 3của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt là các loại xe theo thiết kế của nhà sản xuấtđược sử dụng làm xe cứuthương, xe chở phạm nhân, xe tang l; xe kim tra,kimsoát tần số vô tuyến điện; xe bọc thép phóng thang; xe truyền hình lưuđộng; xe thiết kế vừa có ch ngồi, vừa có ch đứng chở được từ 24 người trở lên; xe ô tô chạy trong khu vui chơi, giải trí,th thao không đăng ký u hànhvà không tham gia giao thông và cácloại xe chuyên dụng, xe không đăng ký lưu hành, không tham gia giao thông do Bộ Tài chính phối hợpvới các Bộ, cơquanliên quan có hướng dn cụ th.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, trường hp Cục Quản lý trang bị Kỹthuật và Trang cấp thực hiện nhập khẩuô tô sau khi hoán cải có cấu hình: Ôcó thể bố trí được từ 8 đến10 chỗ ngồi và có khả năng chống đạn cấp độ B5trở lên; hai bên hông của xe có bốtrí 6 lỗ châu mai phục vụ công tác chiến đấu(có thể bắn từ bên trong); trên nócxe bố trí 01 cửa đ lắp bộ gá súng đứng bắnkhi cần; thì xe ô tô sau khi hoán cảinhập khẩu được xác định là xe ô tô chuyêndụng nên không thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB.

Bộ Tài chính trả lời để Cục Quản lý trang bị Kỹ thuậtvà Trang cấp biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Bộ (để b/cáo);
- TCT, TCHQ, Vụ I; Vụ PC;
-
Lưu: VT, CST (8b).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ
Phạm Đình Thi