BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/BTC-TCT
V/v chính sách thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2014

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội;
- Cục Thuế thành phố Đà Nẵng;
- Trường Đại học Dân lập Phương Đông
(Đ/c: 201B Phố Trung Kính, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội);
- Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
(Đ/c: 566 Núi Thành, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng).

Bộ Tài chính nhận được Phiếu chuyển số 666/PC-VPCP ngày8/8/2013 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 63/2013/TTr-ĐHKTĐN ngày30/7/2013 của trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng và Phiếu chuyển số 734/PC-VPCPngày 29/8/2013 của Văn phòng Chính phủ chuyển công văn số 668/ĐHPĐ /HĐQT ngày16/8/2013 của Trường Đại học Dân lập Phương Đông về chính sách thuế TNDN đốivới lĩnh vực xã hội hóa giáo dục đào tạo và công văn số 5994/BGDĐT-KHTC ngày30/8/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ưu đãi thuế TNDN đối với các sở thựchiện xã hội hóa giáo dục đào tạo.

Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 1 và Điều 2 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày30/05/2008 của Chính phủ; Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủtướng Chính phủ ban hành Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêuchuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạynghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường; Mục II Thông tư số 135/2008/TT-BTCngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính: kể từ ngày Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày30/05/2008 của Chính phủ có hiệu lực thi hành, cơ sở thực hiện xã hội hóa thuộcđối tượng điều chỉnh của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP đáp ứng danh mục loại hìnhvà đáp ứng các tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn ban hành kèm theo Quyết định số1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuếTNDN theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 củaChính phủ:

“Cơ sở thực hiện xã hội hóa có thu nhập từ hoạt động xã hộihóa được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thờigian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa mới thành lập kể từ ngày Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm,kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong 5năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập mới kểtừ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành tại các địa bàn ưu đãi đầu tư theoquy định tại Phụ lục B ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ thì được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế, giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp trong9 năm tiếp theo và được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%trong suốt thời gian hoạt động.

Cơ sở thực hiện xã hội hóa được thành lập trước ngày Nghịđịnh này có hiệu lực thi hành được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệptheo nguyên tắc: Thời gian hưởng ưu đãi theo các quy định trước đây đã hết thìđược hưởng thuế suất 10% kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành. Trườnghợp thời gian hưởng ưu đãi theo quy định trước đây vẫn còn thì tiếp tục đượchưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này sau khi trừ đi thời gian đã đượchưởng ưu đãi trước đây. Giao Bộ Tài chính hướng dẫn cụ thể đối với những trườnghợp này.”

Theo Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướngChính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình,tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vựcgiáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèmtheo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 có hiệu lực thi hành kể từ ngày06/5/2013, trong đó đã sửa đổi quy định đối với Trường Đại học, cao đẳng đượcphép hoạt động đào tạo phải đáp ứng điều kiện Diện tích sàn xây dựng trực tiếpphục vụ đào tạo tối thiểu 2m2/1 sinh viên thay cho điều kiện diệntích đất tối thiểu quy định tại Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008 củaThủ tướng Chính phủ.

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công vănsố 10567/VPCP-KTTH ngày 13/12/2013 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính hướngdẫn như sau:

(i) Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Đà Nẵng: Trường Đạihọc Kiến trúc Đà Nẵng thành lập năm 2006, bắt đầu có thu nhập chịu thuế từ hoạtđộng giáo dục đào tạo từ năm 2009. Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đáp ứngđiều kiện diện tích đất tối thiểu/sinh viên theo Quyết định số 693/QĐ-TTg (diệntích sàn tối thiểu cho 1 sinh viên năm 2009 là 3,87m2/sinh viên, năm2010 là 2,60 m2/ sinh viên)

Nếu Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng đáp ứng đủ các điềukiện cụ thể quy định tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướngChính phủ (đáp ứng điều kiện diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạotối thiểu 2m2/ 1 sinh viên) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồmưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế) đối với phần thu nhập từ hoạtđộng xã hội hóa giáo dục - đào tạo theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ kể từ thời điểm năm 2009 Trường Đạihọc Kiến trúc Đà Nẵng đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại Quyết địnhsố 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ. Trường phải thực hiệnhạch toán riêng phần thu nhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục - đào tạo đượchưởng ưu đãi thuế TNDN. Thu nhập từ hoạt động khác của Trường không phải thunhập từ hoạt động xã hội hóa giáo dục - đào tạo thì thực hiện nghĩa vụ thuế theoquy định của pháp luật.

(ii) Theo báo cáo của Cục Thuế TP Hà Nội: Trường ĐH dân lậpPhương Đông thành lập từ năm 1994, số liệu diện tích đất tối thiểu/sinh viêncủa Trường như sau: Năm 2009 - 2010: 1,79 m2/sinh viên; Năm 2010-2011: 1,70m2/sinh viên; Năm 2011 - 2012: 1,62m2/ sinhviên.

Như vậy, nếu Trường ĐH Dân lập Phương Đông đáp ứng đủ cácđiều kiện cụ thể quy định tại Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 của Thủtướng Chính phủ thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với phần thu nhập từ hoạtđộng xã hội hóa giáo dục - đào tạo theo quy định tại Điều 8 của Nghị định số69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008 của Chính phủ. Trường hợp Trường ĐH Dân lậpPhương Đông không đáp ứng đủ các điều kiện cụ thể quy định tại Quyết định số693/QĐ-TTg ngày 06/05/2013 của Thủ tướng Chính phủ Chính phủ (không đáp ứngđiều kiện diện tích sàn xây dựng trực tiếp phục vụ đào tạo tối thiểu 2m2/sinhviên) thì không được hưởng các ưu đãi thuế TNDN đối với lĩnh vực xã hội hóagiáo dục - đào tạo theo quy định của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/05/2008của Chính phủ và phải kê khai, nộp thuế TNDN theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế căn cứ vào điều kiện thực tế đáp ứng củađơn vị để hướng dẫn đơn vị theo quy định. Trong quá trình thực hiện nếu cònphát sinh những vấn đề vướng mắc, đề nghị Cục Thuế phản ánh về Bộ Tài chính đểđược hướng dẫn cụ thể.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hoàng Anh Tuấn