BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 1327/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục nhập khẩu hàng hóa

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2009

Kính gửi: Công ty Huyndai Engineering &Contruction Co.,Ltd
 (Số 45 Ngô Đức Kế, Quận 1, TP Hồ Chí Minh)

Trả lời văn bản số HD/GOV/L-0001 ngày 24/02/2009 của Công tyHuyndai Engineering & Contruction Co.,Ltd về đề nghị cho phép Công ty (vớitư cách là nhà thầu chính gói thầu "xây dựng siêu kết cấu và hệ thống cơđiện" của dự án xây dựng Tòa tháp chính Bitexco do Chi nhánh Công ty TNHHSXKD XNK Bình Minh làm chủ đầu tư) được ủy quyền cho các nhà thầu phụ làm thủtục nhập khẩu máy móc, thiết bị ...để tạo tài sản cố định cho chủ đầu tư theodanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Chủ đầu tư đã được Cục Hải quan TP HồChí Minh phê duyệt (Chủ đầu tư đã ủy quyền cho Công ty nhập khẩu các hàng hóanày), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại điểm 2e, điều 7, Quyết định 87/2004/QĐ-TTg ngày 19/05/2004 của Thủ tướng Chính phủ; Điều 5, Nghị định 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ và điểm 2, Mục I, Phần D, Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính thì trong trường hợp trên, cácnhà thầu phụ chỉ được đứng ra làm thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị ...theodanh mục hàng hóa nhập khẩu miễn thuế của Chủ đầu tư nêu trên, trên cơ sở hợpđồng ủy thác nhập khẩu giữa Công ty (nhà thầu chính) và các nhà thầu phụ. Côngty không được uỷ quyền cho các nhà thầu phụ làm thủ tục nhập khẩu.

2. Thủ tục nhập khẩu và thủ tục miễn thuế hàng hóa nhập khẩuthực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc