THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/TTg-KTN
V/v thẩm quyền phê duyệt các đồ án quy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;
- Bộ Xây dựng.

Xét đề nghị của Ủy bannhân dân thành phố Hà Nội (Công văn số 3856/UBND-QHXDGT ngày 02 tháng 6 năm2014), ý kiến BộXây dựng(Công văn số 1485/BXD-QHKT ngày 02 tháng 7 năm 2014) về việc thẩm quyền phê duyệt các đồ ánquy hoạch chung đô thị vệ tinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải có ý kiến như sau:

Giao Ủy ban nhân dânthành phố Hà Nội tổ chức triển khai đồ án quy hoạch các đô thị vệ tinh trên địabàn thành phố Hà Nội, cụ thể như sau:

- Đối với đô thị vệ tinh Hòa Lạc: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức lập Nhiệm vụ và đồ ánquy hoạch; Bộ Xây dựng thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

- Đối với các đô thị vệ tinh Sóc Sơn và Xuân Mai: Ủy quyềncho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổchức lập, thẩm định và phê duyệt đồ án quy hoạch, sau khi có ý kiến thống nhấtbằng văn bản của Bộ Xây dựng.

- Đối với các đô thị vệ tinh Sơn Tây và Phú Xuyên: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo lập vàphê duyệt Nhiệm vụ và đồ án quy hoạch theo thẩm quyền, sau khi có ý kiến thốngnhất bằng văn bản của Bộ Xây dựng.

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Bộ Xây dựng và các cơ quan liênquan triển khai việc lập quy hoạch các đô thị vệ tinh bảo đảm phù hợp với Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô HàNội./.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN, các PCN: Nguyễn Hữu Vũ, Nguyễn Cao Lục, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, NC, V.III;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải