VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/VPCP-CN V/v rà soát, sửa đổi Nghị định số 42/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Khoa học và Công nghệ.

Về đề nghị của Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 1088/BGTVT-VT ngày 04 tháng 02 năm 2021) về nội dung đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ tại văn bản số 2930/BKHCN-TĐC ngày 29 tháng 9 năm 2020 liên quan đến sửa đổi Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến như sau:

1. Đồng ý việc rà soát, sửa đổi Nghị định số 42/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ như ý kiến của Bộ Giao thông vận tải và Bộ Khoa học và Công nghệ tại các văn bản nêu trên.

2. Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc rà soát, sửa đi Nghị định nêu trên theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Giao thông vận tải, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTTg Trịnh Đình Dũng;
- Các Bộ: TP, QP, CA, NN&PTNT, Y tế, CT, TN&MT;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, PL, KGVX, KSTT, TH;
- Lưu: VT, CN (2). Ha

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục