VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1327/VPCP-QHQT
V/v Gia hạn và sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án "Hiện đại hóa quản lý thuế" do WB tài trợ.

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2012

Kính gửi:

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc gia hạnvà sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lại của Dự án"Hiện đại hóa quản lý thuế" do Ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ, ýkiến đóng góp của các cơ quan liên quan: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 9012/BKHĐT-KTĐN ngày 28/12/2011), Bộ Ngoại giao (công văn số 4771/BNG-LPQT ngày15/12/2011), Bộ Tư pháp (công văn số 7989/BTP-PLQT ngày 26 tháng 12 năm 2011),Bộ Tài chính (công văn số 18003/BTC-QLN ngày 30 tháng 12 năm 2011), Phó Thủtướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Đồng ý gia hạn thời gian thực hiện các hoạt động trongkhuôn khổ Dự án đến 30 tháng 6 năm 2015; đồng thời cho phép điều chỉnh và sửađổi các hạng mục trong Hiệp định Tài trợ và Hiệp định viện trợ không hoàn lạinhư kiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu tại văn bản trên.

- Giao Bộ Tài chính ra quyết định phê duyệt điều chỉnh thờigian thực hiện Dự án và điều chỉnh các hạng mục chi của Dự án, làm cơ sở đểtriển khai; đồng thời có các biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai của toàn Dựán nhằm đảm bảo hoàn thành Dự án theo đúng thời gian được gia hạn.

- Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm việc với WB để tiếnhành các thủ tục pháp lý hoàn tất việc sửa đổi Hiệp định Tài trợ và Hiệp địnhviện trợ không hoàn lại của Dự án.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ngân hàng Nhà nước ViệtNam và các cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ, các PTT (để b/c);
- VPCP: BTCN, các PCN;
các Vụ: TH, KTN, KTTH; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3). 26

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ