TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13277/CT-TTHT
V/v: Lập hóa đơn

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

Kính gửi: CN CÔNG TY TNHH VIỆT NAM SUZUKI TẠI TP.HCM Địa chỉ: 307/8 Nguyễn Văn Trỗi. Phường 1, Quận Tân Bình. TP.HCM MST: 3600244035-001

Trả lời văn bản số 01/10/CV-CN ngày 08/12/2015 của Chi nhánh về việc lập hóa đơn. Cục Thuế TP ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm b Khoản 7 Điều 3 Thông tư số 26/2015/7T-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bánhàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi bổ sung Điểm b Khoản 2 Điều 16 như sau:

“….

Trường hợp khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ từ 200.000 đồng trở lên mỗi lần, người mua không lấy hóa đơn hoặc không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế (nếu có) thì vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn” hoặc “người mua không cung cấp tên, địa chỉ, mã số thuế ”

…”

Trường hợp của Chi nhánh theo trình bày có cung ứng dịch vụ sửa chữa, bảo trì xe máy có giá trị từ 200.000 đồng/lần trở lên nhưng khách hàng không ly hóa đơn thì Chi nhánh vẫn phải lập hóa đơn và ghi rõ “người mua không lấy hóa đơn”. Việc Chi nhánh đề nghị cuối mỗi ngày lập bảng kê chi tiết và phát hành 1 tờ hóa đơn là không đúng quy định.

Cục Thuế TP thông báo Chi nhánh biết để thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:- Như trên; -P.KT2;
- P.PC;
- Lưu VT; TTHT.
3204-ttthien

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Trần Thị Lệ Nga