BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/BNN-KTHT
V/v hỗ trợ vốn dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xã Tành Hanh, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2011

Kínhgửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái

Thực hiện Phiếuchuyển văn bản số 616/PC-VPCP ngày 6 tháng 5 năm 2011 của Văn phòng Chính phủvề trả lời đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái (công văn số 803/UBND-NLNngày 28/4/2011 về việc xin hỗ trợ vốn dự án di dân tái định cư vùng sạt lở xãTành Hanh, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái), Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn có ý kiến như sau:

Ủy ban nhân dântỉnh Yên Bái phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án di dân tái định cư vùng sạtlở xã Tành Hanh, xã Nậm Lành, huyện Văn Chấn nhằm khắc phục hậu quả bão lũ gâytổn hại đến sinh mạng, tài sản của nhân dân đóng trên địa bàn huyện Văn Chấnnói riêng và nhân dân trong tỉnh Yên Bái nói chung là cần thiết.

Để có cơ sở trìnhThủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định bổ sung vốn, đề nghị Ủy ban nhân dântỉnh Yên Bái báo cáo cụ thể tình hình sử dụng nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗtrợ thực hiện dự án; khối lượng các công trình hạ tầng đã hoàn thành; số hộ đãđược bố trí đến định cư nơi an toàn; số hộ cần di dời cấp bách trước mùa mưa lũnăm 2011; những công trình chưa hoàn thành cần tiếp tục đầu tư để ổn định đờisống, sản xuất của nhân dân …

Trên cơ sở báocáo của Tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp với các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính tổng hợp chung trình Thủ tướng Chính phủ.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KHĐT, TC;
- Lưu VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hồ Xuân Hùng