BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1328/BYT-ATTP
V/v thực hiện nội dung tại công văn số 1189/VPCP-KGVX ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ

Hà Nội, ngày 04 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Khoa học và công nghệ.

Bộ Y tế nhận được Công văn số 1189/VPCP-KGVX ngày 24/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc đề xuất của Bộ Công an về quản lý an toàn thực phẩm, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ Y tế - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm đề nghị Quý Bộ:

1. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; trin khai thực hiện hoạt động hậu kim đối với việc sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thực phẩm thuộc phạm vi quản lý đã được Chính phủ phân công tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP , triển khai đầy đủ các nội dung đã nêu tại Kế hoạch số 2069/KH- BCDTƯATTP của Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về việc trin khai công tác hậu kim về an toàn thực phẩm năm 2021.

2. Nghiên cứu các kiến nghị của Bộ Công an tại báo cáo số 116/BC-BCA-C05 ngày 02/02/2021, đề xuất các giải pháp để giải quyết các kiến nghị của Bộ Công an theo trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ được phân công tại Nghị định số 15/2018/NĐ-CP .

Kính đề nghị Quý Bộ nêu ý kiến và đề xuất các giải pháp về Bộ Y tế (Cục An toàn thực phẩm) trước ngày 09/3/2021 để tổng hp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để báo cáo);
- Thanh tra Bộ Y tế (để biết);
- Thành viên Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm(để biết);
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (để thực hiện);
- Ban Quản lý ATTP Tp. Hồ Chí Minh, Tp. Đà N
ng và tỉnh Bắc Ninh (để thực hiện);
- Lưu: VT, ATTP.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trương Quốc Cường