BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1328/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế máy photocopy

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hà Nội

Trả lời công văn số 285/HQHN-KTSTQ ngày 13/3/2003 của Cục Hải quan Hà Nội về việc xác định khổ giấy và chiều chụp đối với mặt hàng máy photocopy quy định tại bảng giá 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001; bảng giá số 149/2002/QĐ /BTC ngày 9/12/2002, Tổng Cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số: 177/2001/QĐ-TCHQ ngày 14/3/2001 của Tổng cục trưởng Tổng Cục Hải quan; bảng giá ban hành kèm theo Quyết định số 149/2002/QĐ-BTC ngày 09/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính thì mặt hàng máy photocopy không thuộc danh mục mặt hàng nhà nước quản lý giá và đã được qui định giá tối thiểu. Theo nguyên tắc chung, các thông số kỹ thuật được quy định tại bảng giá là thông số kỹ thuật thông dụng, phổ biến, có tính bao quát chung. Như vậy, tốc độ bản chụp mặt hàng máy photocopy qui định tại bảng giá được hiểu là áp dụng cho khổ giấy A4 và chiều chụp đặt ngang hay dọc phụ thuộc vào tính chất thông dụng, mức độ phổ biến do nhà thiết kế tạo ra.

Yêu cầu cục hải quan Hà Nội căn cứ hướng dẫn nêu trên, hồ dơ gốc lô hàng để áp giá tính thuế theo đúng quy định.

Tổng Cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Văn Cẩn