BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 1328/TM-ĐT
V/v trò chơi điện tử có thưởng tại Cty LD CLB Hà Nội 76 Yên Phụ Tây Hồ

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2003

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Trả lời đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1587/BKH-QLDA ngày 29/3/2003 về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại Công ty Liên doanh Câu lạc bộ Hà Nội (76 Yên Phụ, Tây Hồ Hà Nội);

Sau khi nghiên cứu hồ sơ dự án, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo Điều 5 Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27/2/2003 của Thủ tướng Chính phủ, điều kiện chung để được cấp phép kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng thì Dự án này chưa có khách sạn 4 sao và qui mô dự án không lớn, do đó dự án không thuộc sự điều chỉnh của Quyết định nói trên, vì vậy đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ để cho ý kiến về chủ trương chung đối với loại dự án nhỏ này./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu