BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/TCHQ-KTTT
V/v: Hỗ trợ giá tính thuế ôtô.

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 271/HQHN-TGTTng ày 14/02/2007 của Cục Hải quan Hà Nội về việc hỗ trợ thông tin giá tính thuế mặt hàng xe ôtô du lịch 05 chỗ, model BMW 730Li, mới 100% do Cộng hòa Liên bang Đức sản xuất, nhập khẩu tại tờ khai số 29/NK /NKD/BHN ngày 5/2/2007. Về vấn đề này, Tổng cục cung cấp hỗ trợ thông tin tham khảo như sau:

- Xe ôtô BMW 760Li, sản xuất tạiĐức năm 2006 (mặt hàng tương tự đối với xe ôtô BMW 730Li) có giá chào bán trênmạng Internet (Dealer Invoice) là 108.380 USD/chiếc. (theo thông tin tại cuốn dữ liệu giá chào bán xe ôtô, trang 23 do Tổng cục Hải quan thu thập).

Đề nghị Cục Hải quan Hà Nội căn cứ thẩm quyền, nguyên tắc xác định giá quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ; Thông tư số: 113/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính; Công văn số 3263/TCHQ-KTTT ngày 19/7/2006 của Tổng cục Hải quan để xác định giá theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Hà Nội biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An