BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------
V/v: Kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2014

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Cần Thơ
Trả lời công văn số 58/CT-KK &KTT ngày 27/3/2014 của Cục Thuế thành phố Cần Thơ về việc hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ hướng dẫn về phân loại hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khi hoàn thuế tại Khoản 2 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ.
Căn cứ hướng dẫn về điều kiện khấu trừ, hoàn thuế GTGT tại các Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế GTGT có liên quan, trong đó có hướng dẫn từ Điều 14 đến Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT.
Căn cứ các Công văn: số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013, số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013, số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014 của Bộ Tài chính; số 4235/TCT-KK ngày 05/12/2013 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT và kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với trường hợp người nộp thuế có rủi ro về thuế.
Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế thành phố Cần Thơ thực hiện:
- Phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC và Công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 của Bộ Tài chính nêu trên.
- Kiểm tra hoàn thuế GTGT chặt chẽ đối với trường hợp người nộp thuế có rủi ro về thuế theo hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, các quy trình hoàn thuế, kiểm tra thuế, thanh tra thuế của Tổng cục Thuế và các công văn nêu trên.
Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế thành phố Cần Thơ được biết.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền của Toà án trong việc giải quyết các tranh chấp về quyền sử dụng đất

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Các Vụ: PC, CS (TCT);
- Lưu: VT, KK.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Trần Văn Phu

>> Xem thêm:  Nên hay không nên quy định thủ tục "hòa giải ở cấp cơ sở" trong giải quyết tranh chấp đất đai?