BỘ THƯƠNG MẠI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1329/TM-XNK
V/v nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dạng đã tháo rời

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2001

Kính gửi:Tổng cục Hải quan

Phúc công văn số 1858/TCHQ-GSQL ngày 10/5/2001của quý Tổng cục hỏi ý kiến về việc nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng dạng đãtháo rời từ nước ngoài cho vào container để vận chuyển về Việt Nam; Bộ Thươngmại có ý kiến như sau:

Xe ô tô nguyên chiếc nhập khẩu (thuộc loại đượcphép nhập khẩu) không được tháo rời vì nếu tháo rời thì không phải là xe nguyênchiếc mà là ở các dạng nhập khẩu linh kiện đồng bộ (SKD, CKD, IKD). Dạng linhkiện đồng bộ ô tô đã qua sử dụng không được phép nhập khẩu.

Tuy nhiên do từ trước đến nay nhiều doanh nghiệpđã và đang nhập khẩu xe đã qua sử dụng tháo rời một số bộ phận đóng vào containernên theo Bộ Thương mại ngoài quy định chặt chẽ như ý kiến của Tổng cục Hải quannêu tại điểm 1 và 2 công văn số 1858/TCHQ-GSQL thì cần quy định một thời gianthích hợp cho việc nhập khẩu xe tháo rời trước khi thực hiện việc chỉ được nhậpkhẩu xe nguyên chiếc.

Bộ Thương mại xin trao đổi để quý Tổng cục thamkhảo tổng hợp./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNGMai Văn Dâu