BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132TCT/NV2
V/v giải đáp chính sách thuế thu nhập

Hà Nội, ngày 09 tháng 1 năm 2003

Kính gửi: Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Trả lời công văn số 3852/CV-BIDV ngày 8/12/2002 của Ngân hàng đầu tư phát triển Việt Nam về việc giải đáp chính sách thuế thu nhập, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 15/2000/TT-BTC ngày 23/2/2000 và Thông tư số 05/2002/TT-BTC ngày 17/01/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao;

Căn cứ tiết b10, điểm 3b, mục I, phần 2 Thông tư số 13/2001/TT-BTC ngày 8/3/2001 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam quy định: “Các khoản chi hợp lý trong năm tính thuế; các khoản chi liên quan tới hoạt động của HĐQT (Ví dụ: chi phí cho các phiên họp của HĐQT) của doanh nghiệp liên doanh phù hợp với Điều lệ liên doanh hoặc quyết nghị của HĐQT”.

Theo quy định trên, năm 2000-2001 khoản phụ cấp không bao gồm thuế thu nhập cá nhân mà doanh nghiệp liên doanh chi trả cho các uỷ viên Hội đồng quản trị liên doanh, sau khi quy đổi thành thu nhập có thuế thì được hạch toán vào chi phí hợp lý của doanh nghiệp.

Riêng đối với các khoản chi cho thành viên HĐQT nhưng không phải là phụ cấp có liên quan đến hoạt động của HĐQT, mà khoản chi này mang tính chất lương (chi trả đều đặn hàng tháng, không gắn với các hoạt động của HĐQT) thì các khoản chi đó không được hạch toán vào chi phí của doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả lời để Ngân hàng biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc