BỘ KHOA HỌC VÀCÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 133/BKHCN-TĐC
V/v Thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai.

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ Khoa học và Công nghệ nhận được Công văn số 529/VPCP-NN ngày 21/01/2021 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai, trong đó giao Bộ Khoa học và Công nghệ “chủ trì, phối hợp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và các địa phương có nhu cầu nghiên cứu kỹ lưỡng phương án truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai, đảm bảo các yêu cầu: thiết thực, phù hợp với thực tế, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật hiện hành, không làm phát sinh thủ tục hành chính và chi phí, không gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp”. Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao và kết quả cuộc họp liên Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính ngày 23/01/2021, Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo như sau:

1. Tùy theo điều kiện thực tiễn, cụ thể của địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể áp dụng biện pháp xác nhận nguồn gốc, xuất xứ phù hợp, nhưng không tạo thêm thủ tục hành chính, ách tắc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa.

2. Bộ Khoa học và Công nghệ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Sở Khoa học và Công nghệ) cung cấp nền tảng kỹ thuật truy xuất nguồn gốc, hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ kỹ thuật truy xuất nguồn gốc trong trường hợp địa phương có nhu cầu xác định nguồn gốc cây đào, cây mai. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia) hướng dẫn các địa phương có biện pháp thích hợp xác định nguồn gốc của cây đào, cây mai. Trong trường hợp có nhu cầu áp dụng truy xuất nguồn gốc, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia) sẽ hướng dẫn kỹ thuật và thực hiện theo quy trình hỗ trợ truy xuất nguồn gốc hằng ngày, từ ngày 23/01/2021 đến hết ngày 11/02/2021 (Quy trình truy xuất nguồn gốc gửi kèm Công văn này).

Trường hợp địa phương đã có các giải pháp hỗ trợ truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai đạt yêu cầu thì được tiếp tục áp dụng.

3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã rà soát diện tích rừng tự nhiên có cây đào, cây mai mọc tự nhiên để quản lý chặt chẽ, tránh việc chặt phá, khai thác trái pháp luật để trà trộn lưu thông, tiêu thụ bất hợp pháp.

4. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong trường hợp có nhu cầu, chỉ đạo các Sở: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Tài chính phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên ngành liên quan áp dụng truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai theo hướng dẫn, đồng thời đảm bảo tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp kinh doanh trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến để Quý Bộ, Ủy ban các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp công tác./.

 

>> Xem thêm:  Mẫu công văn đề nghị thanh toán công nợ mới năm 2022 ? Cách viết công văn yêu cầu trả nợ, tiền ?

Nơi nhận:- Như trên;
- Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);
- Các Vụ: CNN, ĐP (để thực hiện);
- Lưu: VT, TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Xuân Định

 

QUY TRÌNH TRUY XUẤT NGUỒN GỐC CÂY ĐÀO, CÂY MAI

Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) đã xây dựng giải pháp truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai (hệ thống NBC-TRACE - https://www.trace.gov.vn). Việc truy xuất nguồn gốc cây đào, cây mai được thực hiện theo các bước sau.

TT

Bước thực hiện

Nội dung công việc

Trách nhiệm thực hiện

1.

Bước 1: Đăng ký nhu cầu

Cán bộ thôn/bản thực hiện thống kê diện tích trồng cây đào, cây mai và số lượng tem truy xuất cần dùng của các hộ trong thôn/bản.

- Các hộ cóđào, mai trồng

- Cán bộ thôn/bản

2

Bước 2: Tổng hợp nhu cầu, kiểm tra xác nhận

- UBND xã tổng hợp danh sách đăng ký của các thôn/bản. Kiểm tra xác nhận nhằm đảm bảo thông tin đăng ký của thôn/bản chính xác.

- UBND huyện tập hợp Danh sách đăng ký của các xã gửi cho sở KH&CN.

- UBND xã

- UBND huyện

- Sở KH&CN

3.

Bước 3: Kê khai thông tin, kích hoạt tem truy xuất

- Sở KH&CN tiếp nhận đăng ký của các huyện, xác định nhu cầu cấp tem, thông báo cho Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia.

- Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia thực hiện cấp tem cho Sở KH&CN theo đăng ký.

- Sở KH&CN thực hiện đăng ký tài khoản cho các xã trên hệ thống NBC-TRACE, thực hiện kê khai thông tin.

- Sở KH&CN thực hiện kích hoạt tem truy xuất nguồn gốc cho các thôn/bản, xã theo đăng ký.

- Sở KH&CN

- Trung tâm Mã số mã vạch Quốc Gia

4.

Bước 4: Cấp phát tem truy xuất

- Sở KH&CN thực hiện cấp phát tem truy xuất cho các huyện, xã; các xã cấp phát cho các hộ dân

- Sở KH&CN

- UBND huyện

- UBND xã

- Cán bộ thôn/bản

5.

Bước 5: Sử dụng tem truy xuất

Các hộ dân sau khi tiếp nhận tem, thực hiện dán lên các cành đào, mai của hộ nhà mình trước khi bán cho thương lái, người dân mua đào, mai.

- Các hộ dân trồng đào, mai

Mọi thông tin, đề nghị liên hệ với Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia theo thông tin sau:

Số 8 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 1900 6362 18 | 0345 633 844 | 024 3791 4946

Email: msmv@nbc.gov.vn