CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 133/CP-QHQT
V/v Danh mục ODA Phần Lan

Hà Nội, ngày 10 tháng 2 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Y tế;
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 438BKH/KTĐN ngày 20 tháng 01 năm 2003) và ý kiến của Bộ Y tế (văn bản số 7921/YT-KH ngày 23 tháng 9 năm 2002), Bộ Tài chính (văn bản số 10173/TC-TCĐN ngày 18 tháng 9 năm 2002), Bộ Ngoại giao (văn bản số 2272-CV/NG-CÂu2 ngày 09 tháng 9 năm 2002) về việc phê duyệt danh mục ODA cho dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp, Hải Phòng sử dụng tín dụng ưu đãi Phần Lan, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý việc đưa dự án Đầu tư nâng cấp trang thiết bị bệnh viện đa khoa Việt-Tiệp, Hải Phòng vào danh mục dự án sử dụng tín dụng ưu đãi Phần Lan.

- Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng xây dựng báo cáo khả thi dự án và tiến hành thủ tục phê duyệt theo quy định hiện hành. Trong quá trình xây dựng dự án cần lưu ý những ý kiến của các cơ quan liên quan tại các văn bản nêu trên.

- Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi công hàm với Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam về các thủ tục chuẩn bị thực hiện dự án./.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vũ Khoan