BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 1330/TCT-CS
V/v giải đáp chính sách về lệ phí trước bạ

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: CụcThuế thành phố Hà Nội

Tổngcục Thuế nhận được công văn số 3689/CT-HTr ngày 13/03/2009 của Cục Thuế thànhphố Hà Nội về việc nộp lệ phí trước bạ khi chuyển đổi Công ty TNHH 1 thành viênthành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

TạiĐiểm 10d, Mục III, Phần III, Thông tư số 95/2005/TT-BTC ngày 26/10/2005 của BộTài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ quyđịnh:

“10.Tài sản của tổ chức, cá nhân đã nộp lệ phí trước bạ (trừ trường hợp không phảinộp hoặc được miễn nộp theo chính sách hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩmquyền) sau đó chuyển cho tổ chức, cá nhân khác đăng ký quyền sở hữu, sử dụngthì không phải nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:

………

d)Tài sản được chia hay góp do chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể, đổi têntổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền (nếu đổi tên đồng thời đổichủ tài sản, như: thay sáng lập viên cũ bằng sáng lập viên mới thì phải nộp lệphí trước bạ)…”.

Căncứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Kiểm toán Việt Namđược chuyển đổi thành Công ty TNHH có 2 thành viên trở lên là trường hợp đổitên đồng thời đổi chủ sở hữu và đã thay đổi sáng lập viên.

Theođó, tài sản đứng tên Công ty TNHH một thành viên Kiểm toán Việt Nam nay đăng kýlại đứng tên Công ty Kiểm toán Việt Nam TNHH thì Công ty Kiểm toán Việt NamTNNH phải kê khai, nộp phí trước bạ theo quy định.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết và hướng dẫn doanhnghiệp thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban PC;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương