BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 1330/TCT-PCCS
V/v Quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2006

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1834/CT-AC ngày 28/02/2006 của Cục Thuếthành phố Hồ Chí Minh về việc quản lý, sử dụng ấn chỉ thuế; Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

1/ Căn cứ quy định tại Điều 2 Quyết định số 85/2005/QĐ-BTCngày 30/11/2005 về việc in, phát hành và sử dụng các loại chứng từ thu tiềnphí, lệ phí.

Trường hợp các quận, huyện, phường, xã có thu lệ phí côngchứng với mức thu nhỏ của người chứng thực các loại giấy tờ thì sử dụng biênlai thu phí, lệ phí có mệnh giá do Cục Thuế in, phát hành.

2/ Tổng cục Thuế ghi nhận đề xuất của Cục Thuế TP.HCM về việc xử phạt vi phạm làm mất ấn chỉ thuế để nghiên cứu, xem xét khi có sửa đổi, bổ sungcác quy định về quản lý hoá đơn, ấn chỉ thuế.

3/ Căn cứ quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoáđơn thì không có quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi in thiếuhoá đơn so với hợp đồng in.

Trường hợp bên nhận in (nhà in) đã in xong, thanh huỷ bảnkẽm, có hoá đơn tính tiền công in, nhưng bên đặt in phát hiện số lượng hoá đơnđã in thiếu so với hợp đồng in thì hai bên căn cứ thực tế để lập biên bản xácđịnh số lượng in thực tế để làm căn cứ khi đăng ký lưu hành hoá đơn. Còn việcin thiếu so với hợp đồng đã ký kết thì xử lý theo vi phạm hợp đồng kinh tế.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế các tỉnh, thành phố; đã kí
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương