TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 1330TCT/PCCS
V/v: trả lời c/s thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2005

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Trả lời công văn số 1336/CT-THDT ngày 7/4/2005 của Cục thuế tỉnh Thừa Thiên Huế hỏi vướng mắc trong việc thực hiện miễn giảm thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.1 khoản 1 mục IV Phần E Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp có quy định: “Các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp nêu tại Mục II, Mục III Phần này chỉ áp dụng đối với cơ sở kinh doanh có đủ điều kiện được ưu đãi thuế; thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn, chứng từ; đã đăng ký thuế và nộp thuế theo kê khai”.

Căn cứ vào hướng dẫn nêu trên trường hợp các cơ sở kinh doanh là hộ kinh doanh cá thể thuộc diện ấn định thuế thì không đủ điều kiện thuộc diện được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Còn về việc các hộ thuộc diện tính thuế theo phương pháp trực tiếp cũng phải thực hiện kế toán, hóa đơn chứng từ theo quy định.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP(HC); PCCS(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGPhạm Duy Khương