THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
V/v: Khoanh định khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2014

Kính gửi:
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Điều 28 Luật khoáng sản về khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:
1. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương chỉ đạo thực hiện việc khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn theo quy định tại Điều 28 Luật khoáng sản. Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.
2. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về hồ sơ, trình tự trình và tổ chức thẩm định kết quả khoanh định khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản của các địa phương, trình Thủ tướng Chính phủ; đồng thời nghiên cứu, đề xuất việc bổ sung Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về nội dung hướng dẫn hồ sơ, trình tự trình phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, PL, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3).
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải